Перспективи за развитие

Ръководството на ЦПО към СЕТОС определя на настоящия етап следните приоритети за своето развитие за периода 2013 - 2020 г.

1. Създаване на стройна организация за утвърждаване на Центъра като обучаваща институция, предлагаща търсени професии и компетентности, чрез висококачествен учебен процес, провеждан от отличен преподавателски състав.

2. Разширяване на използваната учебно-материална база за обучение, с акцент на практическата подготовка, с перспектива за придобиване на собствена учебно-материална база.

3. Допълване на лицензията с нови, атрактивни професии и специалности, отговарящи на търсенето на работна сила на пазара на труда

4. Проучване, създаване на база данни, привличане на отговарящ на ДОИ преподавателски състав от страната и региона и обучението му по методиката за обучение на възрастни.

5. Създаване на ефективна система за обратна информация, относно реализацията на преминалите обучение през центъра на пазара на труда.

6. Осъществяване на активни контакти и сътрудничество с общини, други обучаващи институции, организации от неправителствения сектор за съвместно участие в проекти по европейските фондове, обучения, семинари, тренинги.

7. Сертификация на ЦПО съм СЕТОС по системата на качеството на професионалното обучение по примера на държавно предприятие "Българо- германски центрове"

8. Участие на ЦПО към СЕТОС в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество България-Гърция, България-Турция.

9. Създаване на предпоставки за превръщане на ЦПО към СЕТОС като основа за създаване на териториален информационен център гр. Сърница.