Правомощия на центъра

ЦПО към СЕТОС е лицензирано от НАПОО да провежда професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация и е обучаваща институция по смисъла на чл.18 т.5 от Закона за професионалното образование и обучение.

Това дава възможност на ЦПО към СЕТОС да провежда обучения по модули, включени в лицензираните учебни планове по различните професии, както и по модули за чуждоезиково обучение.

Като обучаваща институция ЦПО има право да провежда професионално обучение на лица над 16 г. на територията на цялата страна при стриктното спазване на изискванията на критериите на НАПОО по отношение на ползваната материална база за провеждане на обучението по теория и практика.

Учебните планове и програми на центъра са разработени и съответстват на рамковите програми, одобрени от Министъра на образованието, младежта и науката.