Новини

ЦПО съм СЕТОС сключи договор с "Фейзал" ЕООД за ползване на съвременен компютърен кабинет с 15 работни места за целите на обучението по дигитална компетентност в гр. Сърница

ЦПО към СЕТОС подаде актуална информация в Информационната система на Агенция по заетостта за включване в Списъка на доставчиците на обучение по професионално обучение и обучение по ключови компетентности.